Privacyreglement

Bescherming van je privacy

huurdersvanJOOST.nl verwerkt je persoonsgegevens voor het verlenen van haar dienstverlening. Dit doen we op basis van je toestemming.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy daarom gaat huurdersvanJOOST.nl zorgvuldig en vertrouwelijk om met je gegevens. huurdersvanJOOST.nl verstrekt jouw (persoons)gegevens niet zonder je toestemming aan derden, tenzij huurdersvanJOOST.nl daartoe een wettelijke plicht heeft. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

huurdersvanJOOST.nl gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt huurdersvanJOOST.nl maatregelen om misbruik, verlies, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Je rechten

Als bezoeker heb je een aantal rechten waardoor je het gebruik van je persoonsgegevens door huurdersvanJOOST.nl kunt controleren.
De rechten die je kunt controleren zijn:

  • recht op informatie
  • recht op inzage
  • recht op verbetering
  • recht op aanvulling
  • recht op verwijdering of afscherming

Je heb het recht om huurdersvanJOOST.nl te vragen je persoonsgegevens niet door te geven aan bepaalde personen of instanties. Dit heet het geheimhoudingsrecht. Je kunt hiervoor een verzoek indienen via ons contactformulier.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van je gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van je gegevens.

Melden van persoonsregistraties

huurdersvanJOOST.nl verwerkt alleen je persoonsgegevens als daar een grondslag voor is of als je daar zelf toestemming voor geeft. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. Als het nodig is, meldt de gemeente de verwerking van persoonsgegevens aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door huurdersvanJOOST.nl te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website huurdersvanJOOST.nl gepubliceerd zijn.